13. jún 2024

Legislatíva

Najdôležitejšie zákony a právne predpisy:

 

Pomôcky a nástroje:
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
Zákon 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, plné znenie k 1.1.2012
Preh ľ ad platných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku (pod ľ a stavu k 30.09.2012)

 

Powered by www.prvy.sk

powered by prvy.sk